Advisering binnenklimaat

Advisering binnenklimaat en ventilatie door Trintas bv.


Plan van Aanpak.


Inleiding.
Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het binnenmilieu op school

(bericht informatiecentrum VNG, 7-12-2006). De eigenaar van het gebouw (in het openbaar

onderwijs vaak de gemeente) is verantwoordelijk voor het gebouw en de daarbij behorende

ventilatie voorzieningen. Het advies dat door Trintas BV wordt opgesteld is gericht op het schoolbestuur en de gebouweigenaar.


Onderzoek ventilatie en binnenmilieu.


Onderzoek

Het onderzoek naar de ventilatie is opgesplitst in een aantal onderdelen:
1. Welke eisen zijn er gesteld aan de ventilatie op grond van de toenmalige wetgeving en de bouwvergunning?
2. Zijn er voldoende ventilatie voorzieningen, is de capaciteit voldoende?
3. Zijn de ventilatievoorzieningen goed bruikbaar?
4. Worden de ventilatievoorzieningen goed gebruikt?
5. Is de kwaliteit van het binnenmilieu in orde? Indien dit al is onderzocht, is het onderzoek en de rapportage bruikbaar?
6. Zijn er andere factoren die de ventilatie of het binnenmilieu beïnvloeden?


Rapportage
Uit het onderzoek volgt een rapportage met de bevindingen en aanbevelingen om de situatie te
verbeteren.
Als er uit het onderzoek blijkt, dat de bruikbaarheid en het gebruik van de ventilatievoorziening
onvoldoende is dient hier de eerste aandacht aan te worden gegeven. Dit geeft immers direct
resultaat bij een geringe investering.
Andere aanbevelingen bestaan uit installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen. Deze
aanbevelingen worden verder uitgewerkt in een ontwerpfase.
Installatietechnisch en bouwkundig ontwerp


Voorontwerp
Tijdens het voorontwerp worden een aantal voorstellen gepresenteerd in tekst en op principe
tekeningen. Van deze voorstellen worden budgetten opgesteld inclusief alle bouwkundige en
installatietechnische voorzieningen. De opdrachtgever kan een keuze maken uit de voorstellen
gebaseerd op de omschrijving en de budgetten.


Definitief ontwerp
Nadat de opdrachtgever zijn keuze heeft bepaald, wordt het voorstel uitgewerkt tot een definitief
ontwerp. Dit definitief ontwerp wordt gepresenteerd als een functionele technische omschrijving,
inclusief tekeningen. Op basis van de omschrijving en de tekeningen kunnen bij verschillende
aannemers vergelijkbare offertes worden opgevraagd.


Aanbesteding en uitvoering


Aanbesteding en gunning

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke aannemers worden uitgenodigd voor de
aanbesteding. Indien van toepassing worden vragen afkomstig van installateurs beantwoord in een
nota van inlichtingen en wijzigingen.
Na het ontvangen van de aanbiedingen zullen deze worden beoordeeld en zal een gunningsadvies
worden afgegeven.


Uitvoering en oplevering
Tijdens de uitvoering bestaan onze werkzaamheden uit het controleren van de werktekeningen en de
berekeningen van de aannemer, alsmede de keuze van materialen, apparatuur en componenten.
Op het werk worden de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden gecontroleerd. Ten behoeve
van de oplevering worden de beproevingen van de installaties door de aannemer gecontroleerd.
Tijdens de oplevering wordt er een opleveringsrapport gemaakt, waarin de gebreken zijn vastgelegd
en de termijn wordt aangegeven waar binnen de geconstateerde gebreken dienen te zijn verholpen.
Na de termijn worden er controles uitgevoerd voor het oplossen van de restpunten.